Quy chế hoạt động

I- Nguyên Tắc Chung:

  1. Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các Khách Hàng tiến hành đặt hàng trên trang www.caycanhhanoi.vn với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua website thương mại điện tử;
  2. Các Thành viên, các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán trên www.caycanhhanoi.vn có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.
  3. Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT.

II- Quy trình giao dịch

  1. Quy trình giao dịch dành cho Khách Hàng.
  • Khách Hàng thực hiện theo các bước sau đây:

– Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là “Đơn Đặt Hàng”)

– Khách Hàng rà soát lại các thông tin của Đơn Đặt Hàng trước khi thanh toán. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Hoàn tất thanh toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm của Khách Hàng trên www.caycanhhanoi.vn.

– Khách Hàng thanh toán và nhận Sản Phẩm.

2. Đảm bảo an toàn giao dịch 

www.caycanhhanoi đã xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch cho Khách Hàng theo Chính sách bảo mật thanh toán.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin của Khách Hàng cung cấp khi giao dịch trên www.caycanhhanoi.vn sẽ được bảo mật theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin.

4. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kĩ thuật trên www.caycanhhanoi.vn

Hệ thống kỹ thuật của www.caycanhhanoi.vn sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, Cây Cảnh Hà Nội không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên www.caycanhhanoi.vn, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Cây Cảnh Hà Nội.

  1. Quyền và trách nhiệm của Cây Cảnh Hà Nội

5.1 Quyền của Cây Cảnh Hà Nội

(i) Yêu cầu Thương Nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp Đồng;

(ii) Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên www.caycanhhanoi.vn;

(iii) Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của Khách Hàng và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng trênwww.caycanhhanoi.vn, bất cứ thời điểm nào nếu Cây Cảnh Hà Nội nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại chowww.caycanhhanoi.vn và/hoặc Thương Nhân khác trên website mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng. Tuy nhiên, Cây Cảnh Hà Nội sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.

(iv) Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên www.caycanhhanoi.vn theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với websitewww.caycanhhanoi.vn bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của website là của Cây Cảnh Hà Nội. Việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của website www.caycanhhanoi.vn phải được sự đồng ý trước bẳng văn bản của Cây Cảnh Hà Nội.

5.2 Trách nhiệm của Cây Cảnh Hà Nội

(i) Đăng ký www.caycanhhanoi.vn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(ii) Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Thương Nhân và Khách Hàng khi giao dịch trên www.caycanhhanoi.vn.

(iii) Lưu giữ thông tin đã đăng ký của Thương Nhân, Khách Hàng và cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

(iv) Hỗ trợ Khách Hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh với Thương Nhân sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng theo Điều 6.2.(v) của Quy Chế này;

(v) Trong mọi trường hợp, Cây Cảnh Hà Nội không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng/Thương Nhân phát sinh trong quá trình giao dịch trênwww.caycanhhanoi.vn, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Cây Cảnh Hà Nội.

Trong trường hợp Khách Hàng bị thiệt hại do lỗi cố ý của Cây Cảnh Hà Nội, trách nhiệm đối với Khách Hàng chỉ giới hạn ở giá trị Sản Phẩm mà Khách Hàng mua trên website.

  1. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

6.1. Quyền của Khách Hàng

(i) Được tự do mua Sản Phẩm trên www.caycanhhanoi.vn theo quy định của Quy Chế này;

(ii) Có quyền khiếu nại Thương Nhân đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm của Thương Nhân trên www.caycanhhanoi.vn;

(iii) Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Thương Nhân không được giải quyết thỏa đáng.

6.2. Trách nhiệm của Khách Hàng

(i) Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của hộp thư điện tử của mình và thông báo kịp thời cho Cây Cảnh Hà Nội về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký;

(ii) Khi thực hiện giao dịch trên www.caycanhhanoi.vn, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp là chính xác, cập nhật và đầy đủ;

(iii) Bồi thường cho những thiệt hại mà Cây Cảnh Hà Nội và/hoặc Thương Nhân phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này;

(iv) Thông báo ngay với Cây Cảnh Hà Nội theo hotline cung cấp tại Điều 7.4 của Quy Chế này khi có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Thương Nhân trên www.caycanhhanoi.vn;

(v) Tuân thủ quy định của Quy Chế này và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao  Dịch.

  1. Điều khoản áp dụng và cam kết

7.1. Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên www.caycanhhanoi.vn, Cây Cảnh Hà Nội có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên website. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải.

Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Quy Chế; (ii) Hợp Đồng; và (iii) Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch.

7.2. Cây Cảnh Hà Nội, Thương Nhân và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.

7.3. Địa chỉ liên lạc chính thức của Cây Cảnh Hà Nội là: 616- Hoàng Hoa Thám – Tây Hồ- Hà Nội.

7.4. Hotline liên lạc 24/7 khi Khách Hàng có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Thương Nhân trên www.caycanhhanoi.vn là: 0915885558